ÚvodOTÁZKY A ODPOVEDE4 roky po ... s Ing. Matejom Slávikom poslancom volebného obvodu č.1...

4 roky po … s Ing. Matejom Slávikom poslancom volebného obvodu č.1 ( Ľ.Štúra7,8,9,10,16,1883,1884,1895,2452,2453,2454,Rod. domy 1678,1679,1683)

*poznámka redakcie : odpovede pána poslanca Ing. Mateja Slávika sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

 Vo volebnom časopise Belušan z roku 2018 ste na otázku, aký bol Váš hlavný dôvod na kandidatúru za poslanca odpovedali aj to, že ako mladý človek sa nechcete prizerať, ale priamo konať, pretože Ulica Ľudovíta Štúra si zaslúži viac. Aké zmeny sa Vám podarili dosiahnuť ako poslancovi volebného obvodu č.1 napríklad na spomínanej Štúrovej ulici ?

Dobrý deň, v prvom rade vďaka za Vaše otázky. Som rád, že ste sa rozhodli objektívne a hodnoverne informovať o dianí v obci. Mrzí ma však, že táto aktivita vznikla až tesne pred voľbami, keďže podobné spravodajstvo je potrebné celoročne.

Ako poslanec som sa snažil splniť všetky sľuby z môjho volebného programu. Ako sa mi to darilo, môžu posúdiť ľudia sami, keď sa prejdú po našom sídlisku. Spomeniem len pár vecí: 

Na rôznych miestach obce sme umiestnili 5 pingpongových stolov a 6 knižných búdok.

  • Rozšírili sme parkovaciu plochu na Štúrovej 9 a pri materskej škôlke. Zlepšenie parkovania v obci si však vyžaduje komplexnejšiu pozornosť.
  • Na základe našich podnetov sa robí pravidelná údržba detských ihrísk.
  • V rámci obce sme rozmiestnili 4 workoutové cvičiská.
  • Vďaka participatívnemu rozpočtu sme získali prostriedky na vybudovanie dvoch nových oddychových zón na Štúrovej a Slatinskej ulici.
  • Skrášlili sme naše okolie vyčistením a natretím plagátových plôch.


Zoznam zrealizovaných vecí je pomerne dlhý. Mám však ešte dlhší zoznam toho, čo by bolo dobré a možné realizovať nielen na Štúrovej, ale v celej obci – aj preto som sa rozhodol kandidovať na post starostu. 

Taktiež ste spomínali, že na Štúrovej ulici je potrebné nájsť kompromis medzi zeleňou a parkovacími plochami. Našiel sa za štyri roky taký kompromis? Ak áno, aký?

Vďaka participatívnemu rozpočtu sme získali prostriedky na vybudovanie dvoch nových oddychových zón na Štúrovej a Slatinskej ulici. Rozšírili sme parkovaciu plochu na Štúrovej 9 a pri materskej škôlke, pričom dané rozšírenia nešli na úkor okrasnej zelene. Zlepšenie parkovania v obci si však vyžaduje komplexnejšiu pozornosť.

Medzi problémy Štúrovej ulice ste načrtol aj nedostatok oddychových zón, lavičiek, ako aj potrebu viac zveľaďovať zeleň. Čo z toho sa Vám podarilo zrealizovať za štyri roky na poste poslanca ?

Na Štúrovej a Slatinskej ulici sme vďaka participatívnemu rozpočtu získali prostriedky na vybudovanie dvoch nových oddychových zón. Projekt už prebieha, o čom píšem nižšie.

V prvom ročníku hlasovania participatívneho rozpočtu obce Beluša sa Vám podarilo v rámci hlasovania získať prvé miesto za Váš projekt „Oddychové zóny“, kde ste dostali dotáciu od obce v sume 2000 €. V akom je to v súčasnosti štádiu ?

Áno, som rád, že náš projekt u ľudí zabodoval a získal prvé miesto. Participatívny rozpočet je vynikajúca príležitosť pre obyvateľov obce, aby mohli sami prichádzať s projektmi na jej zlepšenie. A ja sa snažím využívať všetky možnosti, ako Belušu vylepšiť, nielen ako poslanec, ale aj ako radový Belušan. 

V týchto dňoch máme za sebou stavebnú časť projektu a čaká nás osadenie piknikových stolov. Čoskoro bude teda projekt dokončený a ľudia môžu začať oddychové zóny využívať. Verím, že sa tam s mnohými stretnem. 

Medzi zásadnými problémami obce Beluša ste vnímali aj problém bytovej otázky. Aký máte postoj ku kontroverznej bytovej výstavbe pri zdravotnom stredisku, kde si väčšina obyvateľov na zelenej ploche viac predstavovala napríklad oddychovú zónu s kultúrnym priestorom, ktorý v obci Beluša chýba ?

S danou výstavbou v centre nesúhlasím a svoj postoj som viackrát deklaroval aj na komisiách a zasadnutiach zastupiteľstva. Nová výstavba je určite potrebná, keďže v Beluši je nedostatok bytov, ale bolo by rozumnejšie venovať sa jej v iných lokalitách. Uvedomujem si, že daný priestor v centre bol dlhodobo nevyužívaný a často zarastený, ale zmeniť územný plán a postaviť tam bytový dom nevnímam ako riešenie. Žiaľ, stavba takýchto rozmerov výrazne zmenila charakter priestoru, na ktorom sme si mnohí predstavovali park a verejnú zeleň.

Taktiež ste apelovali na nedostatok parkovacích miest v obci Beluša a spomenul ste to ako jeden z problémov v obci. Koľko nových parkovacích miest sa podarilo v obci Beluša za posledné štyri roky vybudovať aj pomocou Vás ako poslanca obecného zastupiteľstva ? – napríklad návrhom, kde by mohli vzniknúť parkovné miesta.

Áno, stále to vnímam ako problém. Rozšírili sme parkovaciu plochu na Štúrovej 9, pri materskej škôlke a základnej škole. Zlepšenie parkovania v obci si však vyžaduje komplexnejšiu pozornosť a je jednou z priorít, ktorým by som sa chcel naďalej venovať. Výrazne by nám mohlo pomôcť prijať UGD (územný generel dopravy), ktorý by analyzoval a definoval návrhy a odporúčania na riešenie dopravy.

Medzi najväčšie prednosti obce Beluša ste vyzdvihli aj ľudský potenciál mládeže a talentovaných ľudí, ktorých v obci máme a treba ich podporovať. Akým vaším podnetom ako poslanca obecného zastupiteľstva ste prispeli k zlepšeniu situácie mladých ľudí v obci Beluša a k rozvíjaniu ich talentu ?

Viac ako desať rokov fungujem vo voľnom čase ako dobrovoľník v práci s mládežou a spoluorganizujem aktivity nielen v našej obci, ale aj na krajskej úrovni. Plne si uvedomujem dôležitosť venovať sa mládeži, som preto rád, že obec našla priestor pre ZUŠ, že v rámci kultúrnych podujatí vystupujú práve naši mladí, že máme nový športový multifunkčný areál v Hloži, atď. V týchto aktivitách by sme mali pokračovať, avšak priniesť aj nové, aby sme neostali stáť na mieste.

 Taktiež sme spustili prvý ročník participatívneho rozpočtu, v ktorom ste vy, občania, navrhli a následne rozhodli, ktorý projekt sa bude realizovať vo vašom okolí. Práve participatívny rozpočet vnímam ako jeden z nástrojov ako vytvoriť priestor pre angažovanosť mladých talentovaných ľudí. Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa doň zapojili a hlasovali.

Ako poslanec ste hlasom zastupujúci ľudí vo vašom volebnom obvode. Poslanec to je služba pre komunitu, pre obec  a preto by ma zaujímalo, koľko ste mal spoločných stretnutí s občanmi vášho volebného obvodu, na ktorom ste spolu riešili ich problémy, podnety a návrhy ?

 Áno, práca poslanca je najmä služba, práca v komisiách, štúdium materiálov a príprava podnetov k zastupiteľstvu. Oficiálne spoločné stretnutia občanov u nás v Beluši nie sú zvykom a ani som v minulosti nezaznamenal podobnú požiadavku. Mrzí ma čiastočný nezáujem zo strany obce a zároveň zo strany ľudí. Taktiež ma mrzí aj nízka účasť verejnosti na zastupiteľstvách.

 Som presvedčený, že Beluša by mala byť obcou, ktorá bude viac komunikovať s občanmi. Obcou, ktorá sa o obyvateľov zaujíma a rieši ich problémy. Je potrebné, aby obec zapájala ľudí do diskusie o témach, ktoré sa ich priamo týkajú (napr. o plánovanej výstavbe, investíciách a pod.). Ako starosta budem presadzovať pravidelné stretnutia s občanmi, kde sa budú riešiť problémy jednotlivých častí obce. Verím, že keď ľudia budú vidieť pozitívnu odozvu na ich podnety, budú mať viac motivácie sa podobných stretnutí zúčastňovať.

Pristavujú si Vás aj jednotlivo občania Vášho volebného obvodu a riešia s Vami ich problémy, podnety, dávajú riešenia ? Ak áno, aký ste mali naposledy podnet od občana a ako sa vyriešil ?

 Áno, je to pomerne častá forma riešenia podnetov. Niektoré vieme vyriešiť hneď, s niektorými sa musíme obrátiť na kompetentných z obecného úradu. Naposledy sme riešili umiestnenie pieskoviska a s tým súvisiace dokumenty.

Čo považujete za Váš najväčší úspech, či už v rámci Vášho volebného obvodu alebo zastupiteľstva ? (napríklad: schválene projekty, zrealizované projekty, prebiehajúce projekty)

Zapojenie sa do projektovej výzvy na rekonštrukciu centrálnej časti obce. Vďaka ktorej budeme mať reprezentatívne centrum s priestorom na oddych a kultúrne podujatia.

Keď sa spätne pozriete do minulosti, zmenili by ste nejaké rozhodnutie, napríklad v rámci hlasovania v obecnom zastupiteľstve ? Ak áno, aké a prečo ?

Nie, nenapadá mi žiadne, s ktorým by som nebol spätne stotožnený.

Bolo správne odsúhlasiť uznesenie č.18/22.02 o poskytnutí finančnej podpory zo strany obce pre občanov obce Beluša vo výške 10€ / 1 občan ?  Nebolo to populistické ? Nedali sa tie peniaze využiť na iný účel v rámci obce Beluša ?

Financie sa dajú vždy využiť viacerými spôsobmi. Niekto financie rozdelí občanom, niekto radšej investuje do rekonštrukcie, príp. vybudovania niečoho nového. Vedenie obce zvolilo ako ideálnu túto možnosť, keďže sa predtým menila výška daní, vzhľadom na narastajúce výdavky samospráv

Ako hodnotíte pôsobenie a výsledky futbalového klubu Beluša, ktorému ste tiež ako poslanec hlasovaním schválil dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 24 000 € ?

Sme na dedine, kde je futbal športom číslo jedna. FK Beluša pracuje v nemalej miere s mládežou, kde financie prioritne putujú. Takže áno, som rád, že obec podporuje mládež takýmto spôsobom. V budúcnosti však musíme vytvoriť vhodné podmienky aj pre iné športy.

Sú podľa Vás dostatočne podporované DHZ Beluša, Hloža a Podhorie, ako aj iné organizácie pôsobiace na území obce zo strany OÚ Beluša ?

Možno by som to nespájal, pretože organizácií, ktoré v Beluši pôsobia, je viac ako len dobrovoľní hasiči. Nemám informácie o tom, že by boli podfinancovaní, skôr rozumiem, že peniaze dnes chýbajú všade. Ako starosta by som chcel určite viac podporovať projekty, ktoré sa venujú mimoškolskej práci s deťmi a mládežou. 

Je kultúra v obci Beluša vyhovujúca ? (Kultúrne podujatia, besedy, predstavenia, sezónne akcie, workshopy….)

Z pohľadu mladého človeka tu máme veľké medzery a do kultúry potrebujeme priniesť väčšiu pestrosť. Zachovať tradičné podujatia, ale priniesť aj nové, ktoré majú modernejší charakter. Bolo by vhodné vytvoriť viac priestoru pre kultúrne podujatia rôzneho druhu a zlepšiť zážitok pre návštevníkov aj účinkujúcich. 

Predložili ste ako poslanec obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období nejaký návrh na zlepšenie kultúry v obci, návrh na kultúrne podujatie alebo zrealizovali kultúrne podujatie, či už v rámci obce  alebo Vášho volebného obvodu?

S podporou dobrovoľníkov sme mohli zrealizovať už 4 ročníky obľúbeného podujatia Deň rodiny. Vďaka podnetom sa postupne mení aj štruktúra kultúrneho leta tak, aby bola vhodná pre rôzne vekové skupiny.

Na sociálnych sieťach prevláda aj názor, že obec Beluša nie je bezpečné miesto na život. Ako poslanec a občan Beluše  – cítite sa bezpečne v obci Beluša ?

Áno.

Mala by mať Beluša viac kamier v rámci obce a jej častí ?

Nemyslím si, že toto je aktuálne pre Belušu priorita. Ak by bola táto téma na stole, určite by to vyžadovalo širšiu diskusiu.

Aký máte názor na zriadenie obecnej polície, ktorú obyvatelia žiadajú ?

Osobne nepociťujem potrebu obecnej polície a ani som nezaznamenal podobné podnety od občanov.

Ako by ste ohodnotili spoluprácu Vás ako poslanca so starostom obce pánom Prekopom v tomto volebnom období?

Starostu si ako človeka vážim a uvedomujem si, že byť 12 rokov v takejto funkcii nie je jednoduché. Výzvy, ktorým čelíme, si totiž vyžadujú inovatívny prístup a veľa energie. Počas uplynulých 4 rokov môjho poslaneckého obdobia sa vyskytli rôzne témy, projekty či hlasovania na obecnom zastupiteľstve. Pri niektorých témach sme sa zhodli, pri iných sa môj názor odlišoval. Je normálne, že starosta realizuje svoju vlastnú víziu pri vedení obce. Mojou reakciou na jeho prácu je určite aj to, že som sa na post starostu rozhodol sám kandidovať a ponúknuť tak občanom Beluše alternatívu, pretože to môže vždy fungovať aj inak a lepšie.

Čo ste chceli presadiť, zmeniť, navrhnúť, či už v rámci Vášho volebného obvodu  alebo obce Beluša a doteraz sa vám to nepodarilo a považujete to za osobné

Sám veľa nápadov, ako by sa dala meniť Beluša na stále lepšie miesto pre život, ale zároveň si uvedomujem, že nie všetky sa dajú hneď realizovať. Niektoré potrebujú čas a je normálne, že sa nepodarili.

Z pohľadu poslanca – v čom má obec Beluša ešte veľké nedostatky a v čom by mala zabrať, aby minimalizovala problémy, ktoré trápia obyvateľov obce ?

 Komunikácia s občanmi – ale nielen smerom k nim, ale aj opačne: viac ich počúvať a reagovať na ich podnety.

Venuje sa dostatočná pozornosť zo strany vedenia obce Beluša, ako aj poslancov ďalším častiam obce (Hloža, Podhorie a Belušské Slatiny) ?

Áno aj nie. Nevnímam, že by bola nejaká časť obce zámerne diskriminovaná, ale určite by si všetky zaslúžili osobitnú pozornosť pri rozvíjaní ich špecifického potenciálu.

Ako by ste zhodnotili Vaše pôsobenie na poste poslanca za posledné štyri roky v obecnom zastupiteľstve ?

Ako poslanec som získal cenné skúsenosti s plánovaním, rozpočtami a zistil, ako sa riešia projekty na úrovni samosprávy. Rovnako ako vy vidím veľa príležitostí, ako sa môže Beluša stať miestom, kde je radosť žiť. Som odhodlaný meniť veci k lepšiemu, a preto som sa rozhodol kandidovať na starostu obce.

Budete v nasledujúcich komunálnych voľbách opäť kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva  alebo za starostu obce Beluša ? (ak áno, tak za akú politickú stranu)

 Áno, rozhodol som sa kandidovať na starostu obce a za poslanca volebného obvodu č.1 ako nezávislý kandidát.

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...