ÚvodOTÁZKY A ODPOVEDE4 roky po ... s Milanom Bednárom poslancom volebného obvodu č.4 (A....

4 roky po … s Milanom Bednárom poslancom volebného obvodu č.4 (A. Sládkoviča)

*poznámka redakcie : odpovede pána poslanca Milana Bednára sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

Vo volebnom časopise Belušan z roku 2018 ste ako jeden z dôvodov uviedli, že kandidujete preto, lebo ste bol oslovený okolím – konkrétne ľuďmi, ktorých si veľmi vážite. Ako vysvetlíte Vaším voličom, že za posledné obdobie tj. od roku 2020 po súčasnosť bolo spolu 21 obecných zastupiteľstiev a vy ste sa zúčastnili len na 13-tich? Máte zo všetkých poslancov v obecnom zastupiteľstve najväčší počet neprítomností na obecnom zastupiteľstve. To potom nezastupujete moc hlasy Vašich voličov?

Na vysvetlenie prvej otázky – viac mi nedovolili pracovné a rodinné povinnosti (pracujem na plný úväzok v prosperujúcej súkromnej spoločnosti a mám 3 maloleté deti, najmladší syn bude mať 2 roky). Ospravedlňujem sa týmto kolégiu poslancov OZ Beluša a voličom.
na vysvetlenie druhej otázky – zastupujem svojich voličov v rámci svojich schopností a možností, snažil som byť prítomní odborných komisii pri OZ Beluša, ak sa mi nepodarilo prísť, komunikoval som so starostom obce, kompetentnými pracovníkmi obce a kolegami z radov poslancov a komisii.

Medzi zásadný problém ste pomenovali budovanie kanalizácie, vieme, že obec Beluša bola zaradená na druhé programovacie obdobie tj. roky 2014-2020-2022. Podľa Vášho názoru je momentálne budovanie kanalizácie v obci Beluša v akom štádiu ?

Toto je skôr otázka na obecný úrad, ktorý je súčinný pri riešení stavebného konania pre povolenie stavby a má predmetnú záležitosť v kompetencii.
Kanalizácia bude budovaná pod hlavičkou vodárenskej spoločnosti. Na našej ulici, boli na jar opakovane premeriavané výškové pomery navrhovaných trás kanalizácie z dôvodu pripojenia čo najväčšieho počtu obyvateľov, komplexnejšie údaje by Vám poskytli na OcÚ. Vodárenská spoločnosť, resp. poverená projekčná kancelária spracovala projektovú dokumentáciu pre územné konanie, kde časť investície je samotná ČOV Beluša, ktorá musí byť rozšírená zo súčasných do 2300 EO na stav 6000-6500 EO. V rámci konania o povolení stavby bolo dobrým rozhodnutím, že stavba nemusela byť povoľovaná cez zákon 24/2006 Z.z., ktorým by sa oddialilo samotné povolenie stavby a realizácia. V marci 2022 boli oslovení niektorí občania obce k podpisu zmlúv pre prípravu územného konania a v júli začalo stavebné konanie o povolení stavby.

Ako ďalšie problémy obce Beluša ste tiež spomenuli úpravu tokov, problém dopravy v centre obce ako aj finalizácia centra obce. Na ktorú z týchto pripomienok ste ako poslanec aj podali nejaký návrh na zlepšenie alebo konkrétne aj dotiahli do finálneho konca a tak uľahčil komfort obyvateľom obce Beluša ?

Som členom komisie, ktorá vo vybraných oblastiach v súčinnosti s OcÚ spracúva podklady pre OZ Beluša. Témami našej komisie v obci sú i vodné toky + doprava v centre obce na ktorú priamo naväzuje finalizácia centra obce. OZ s komisiami je kolektívny orgán, ktorí rozhoduje spolu, jednotlivé návrhy sú prejednávané a schvaľované v súčinnosti s ostatnými organizáciami a firmami v obci.

Ako Váš osobný prínos ste uviedli, že sa budete snažiť aj o zlepšovanie a rozširovanie služieb v obci. Aká služba sa v obci Beluša rozšírila alebo zlepšila napríklad aj Vaším pričinením ?

Bez odpovede, viď odpoveď vyššie.

Tiež ste podotkol, že ako poslanec budete robiť všetko preto, aby ste na konci volebného obdobia mohli povedať, že bolo urobené veľa dobrej práce. Môžete si to teraz ku koncu volebného obdobia povedať ?

Áno.

Medzi zásadne problémy obce Beluša patrí aj problém bytovej otázky. Aký máte postoj ku kontroverznej bytovej výstavbe pri zdravotnom stredisku, kde si väčšina obyvateľov na zelenej ploche viac predstavovala napríklad oddychovú zónu s kultúrnym priestorom, ktorý v obci Beluša chýba ?

Som bol pri schvaľovaní tejto zástavby. Ako bolo už veľa krát povedané, riešenie pre tzv. „skratku“ bolo tŕňom v oku viacerých občanov. Ja som bol za čiastočnú zástavbu tejto lokality s tým, že bude riešená aj oddychová zóna – park. Obec Beluša nemala finančné prostriedky na vykúpenie celej lokality, aby zriadila park v celej zóne od kultúrneho domu po bytové domy (postavené cez ŠFRB ), majitelia pôdy pýtali veľmi vysokú sumu. Po čiastočnom odkúpení pôdy súkromným investorom kúpila aj Obec Beluša časť pozemkov a je pripravený projekt pre riešenie tejto lokality.

Problém obyvateľov je aj nedostatok parkovacích miest v obci Beluša. Koľko nových parkovacích miest sa podarilo v obci Beluša za posledné štyri roky vybudovať aj pomocou Vás ako poslanca obecného zastupiteľstva ? – napríklad návrhom, kde by mohli vzniknúť parkovné miesta.

Predmetom jednaní komisie ktorej som členom, bolo aj vytypovanie a následné schvaľovanie parkovacích zón.

Ako poslanec ste hlasom zastupujúci ľudí vo vašom volebnom obvode. Poslanec to je služba pre komunitu, pre obec a preto by ma zaujímalo, koľko ste mal spoločných stretnutí s občanmi vášho volebného obvodu, na ktorom ste spolu riešili ich problémy, podnety a návrhy ?

Som poslancom za obvod do ktorého spadá ul. A.Sládkoviča, ľudia ma na ulici vidia, žijem tam a keď cítia potrebu sa o niečom porozprávať / poradiť, vedia kde ma môžu nájsť.

Pristavujú si Vás aj jednotlivo občania Vášho volebného obvodu a riešia s Vami ich problémy, podnety, dávajú riešenia ? Ak áno, aký ste mali naposledy podnet od občana a ako sa vyriešil ?

Viď prechádzajúca odpoveď. Naposledy sme sa bavili o umiestnení dopravnej značky pri pešom moste z lok. Rajšula cez Konopný potok, ktorá bráni vo výhľade niektorým chodcom na prichádzajúce autá, značka je umiestnená podľa predpisov.

Čo považujete za Váš najväčší úspech, či už v rámci Vášho volebného obvodu alebo zastupiteľstva ? (napríklad: schválene projekty, zrealizované projekty, prebiehajúce projekty)

Úspechom je, že obec je zaujímavá pre investorov, pre občanov, ktorí sa sem sťahujú a obec rastie, rozvíja sa. Úspechom tiež je, že pracovníci obce majú prehľad v rámci poskytovania a získavania finančných prostriedkov z grantov EÚ, nenávratných investícii do športu, infraštruktúry (cez úrad vlády, ministerstvá, VÚC atď.). V rámci volebného obvodu ul. A.Sládkoviča – prepojenie chodníkov pre peších od konca obce Beluša s Dolnými Kočkovcami do centra.

Keď sa spätne pozriete do minulosti, zmenili by ste nejaké rozhodnutie, napríklad v rámci hlasovania v obecnom zastupiteľstve ? Ak áno, aké a prečo ?

Nie, minulosť je za nami a je potrebné sa pozerať dopredu.

Bolo správne odsúhlasiť uznesenie č.18/22.02 o poskytnutí finančnej podpory zo strany obce pre občanov obce Beluša vo výške 10€ / 1 občan ? Nebolo to populistické ? Nedali sa tie peniaze využiť na iný účel v rámci obce Beluša ? (* poznámka redakcie : na zastupiteľstve dňa 28.02.2022 pán Milan Bednár nebol prítomný)

Je to podpora občanom s pobytom na území obce a je to správne, nie populistické.
Rozprávali sme sa o tom s pracovníkmi obecného úradu, komunikovali sme s ostatnými obcami, ako vyriešiť podporu našim občanom s prihláseným pobytom.
A toto bola možnosť (pričom nesmiete podľa zákonných predpisov znižovať dane alebo znižovať poplatky napr. za odpady pre občanov v obce proti občanom neprihláseným na pobyt).

Ako hodnotíte pôsobenie a výsledky futbalového klubu Beluša, ktorému poslanci hlasovaním schválili dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 24 000 €? (* poznámka redakcie : na zastupiteľstve dňa 19.01.2022 p. Milan Bednár nebol prítomný)

Veľmi pozitívne, futbalový klub FK Beluša je prínosom, vďaka patrí tiež kolektívu ľudí, ktorí vedie Ing. Bakoš, prezident klubu.

Sú podľa Vás dostatočne podporované DHZ Beluša, Hloža a Podhorie, ako aj iné organizácie pôsobiace na území obce zo strany OÚ Beluša ?

Podľa môjho názoru áno.

Je kultúra v obci Beluša vyhovujúca ? (Kultúrne podujatia, besedy, predstavenia, sezónne akcie, workshopy….)

Podľa môjho názoru áno.

Predložili ste ako poslanec obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období nejaký návrh na zlepšenie kultúry v obci, návrh na kultúrne podujatie, alebo zrealizovali kultúrne podujatie, či už v rámci obce, alebo Vášho volebného obvodu?

V obci Beluša funguje štruktúra obecného úradu a organizácii, ktorá má na starosti zlepšenie kultúry. Na zlepšenie kultúry som nepredkladal žiadny samostatný návrh, nerealizoval som žiadne podujatie.
Som skôr športovo zameraný človek a mojím oddychom je skôr účasť na športových podujatiach.

Na sociálnych sieťach prevláda aj názor, že obec Beluša nie je bezpečné miesto na život. Ako poslanec a občan Beluše – cítite sa bezpečne v obci Beluša ?

Áno, cítim sa bezpečne v obci Beluša.

Mala by mať Beluša viac kamier v rámci obce a jej častí ?

Neviem Vám povedať či sú počty kamier dostatočné, je to skôr o počtoch v konkrétnych lokalitách (centrum obce, škola základná + materská, budovy obce ako kultúrne domy, požiarne zbrojnice atď.).
Napríklad teraz pribudol pumptrack v Hloži, kde je zabudovaný majetok obce a bolo by vhodné mať pokryté aj toto územie vzhľadom na to, že je to ďalej od hustejšej zástavby a pohyb osôb je tam časovo vymedzený.

Aký máte názor na zriadenie obecnej polície, ktorú obyvatelia žiadajú ?

Podľa môjho názoru je postačujúca činnosť štátnej polície. Obecný úrad má so štátnou políciou dobrý korektný vzťah a keď je potrebné, príslušníci polície majú do obce dosah 5-10 minút (zažil som príjazd či PMJ alebo dopravnej polície).

Ako by ste ohodnotili spoluprácu Vás ako poslanca so starostom obce pánom Prekopom v tomto volebnom období?

So starostom obce Beluša mám pracovný vzťah a vždy si vieme otvorene povedať, keď máme na niektoré veci rozdielne názory. V konečnom dôsledku rozhoduje a schvaľuje vždy obecné zastupiteľstvo.

Čo ste chceli presadiť, zmeniť, navrhnúť, či už v rámci Vášho volebného obvodu alebo obce Beluša a doteraz sa vám to nepodarilo a považujete to za osobné zlyhanie ?

Za osobné zlyhanie nepovažujem nič vo vzťahu k obci Beluša, nie je to správna otázka. V rámci môjho volebného obvodu čakáme na realizáciu kanalizácie (je problém s výškovým usporiadaním pre ul. A.Sládkoviča z dôvodu, že teleso štát. cesty je vysoko položené a vedľa potok s dnom nad úrovňou, v ďalšom období bude potrebná čiastočná oprava chodníka popri štátnej ceste, na ul. M.Kukučína by bola vhodná finálna úprava spevnených komunikácii vr. bočných ulíc, pri bytových domoch atď.

Z pohľadu poslanca – v čom má obec Beluša ešte veľké nedostatky a v čom by mala zabrať, aby minimalizovala problémy, ktoré trápia obyvateľov obce ?

Veľmi vyťažený je stavebný úrad z dôvodu zvýšeného záujmu o výstavbu v obci, zároveň tento úsek rieši aj rozvoj obce, navrhuje a schvaľuje infraštruktúru obce, ako sú cesty, chodníky, inžinierske siete – napr. i nedávno budovaný telekom.rozvod, dobudovanie osvetlenia, blikačov a značenia prechodov pre chodcov atď.

Venuje sa dostatočná pozornosť zo strany vedenia obce Beluša, ako aj poslancov ďalším častiam obce (Hloža, Podhorie a Belušské Slatiny) ?

Podľa môjho názoru áno. Ak je požiadavka niektorého výboru z miestnych časti na konkrétne riešenia, tieto sú predmetom pracovného jednania poslancov a členov konkrétnych komisii.

Ako by ste zhodnotili Vaše pôsobenie na poste poslanca za posledné štyri roky v obecnom zastupiteľstve ?

Hodnotiť musia občania jednotlivých volebných obvodov, aby si zhodnotili / prehodnotili svojich poslancov.

Budete v nasledujúcich komunálnych voľbách opäť kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva alebo za starostu obce Beluša ? (ak áno, tak za akú politickú stranu)

To sa všetko uvidí v nasledujúcom týždni. Nebudem sa vyjadrovať.
Na záver by som dodal, že sa nejedná o rozhovor, je to Vami spracovaná anketa, na rozhovor je potrebné dvoch zúčastnených a nie je vedený jednostranne.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...