Úvod01861 INFOZlá správa pre obyvateľov. Obec Beluša navrhla zvýšiť dane z nehnuteľností

Zlá správa pre obyvateľov. Obec Beluša navrhla zvýšiť dane z nehnuteľností

Obec Beluša predkladá do najbližšieho obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27. novembra, návrh úpravy sadzieb daní z nehnuteľností pre rok 2024.

Dôvodom sú najmä vyššie výdavky v dôsledku legislatívnych opatrení štátu. Obce utrpeli v posledných rokoch veľké finančné straty. Beluša je tak ďalšou obcou, ktorá reaguje na faktory, akými sú vývoj inflácie, ceny energií či presun mnohých povinností na samosprávy a povinnosť ich uhrádzania z vlastných rozpočtov.

Prinášame Vám podrobný prehľad návrhu úpravy sadzieb za nehnuteľností pre rok 2024

DAŇ Z BYTOV

 1. a) 0,620,- eura/m2 za byty,beluša NÁVRH ZVÝŠENIA na 0,720, eura/m2
 2. b) 0,620,- eura/m2za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, NÁVRH ZVÝŠENIA na 0,720, eura/m2
 3. c) 4,200,- eura/m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, NÁVRH ZVÝŠENIA na 4,300, eura/m2
 4. d) 1,200,- eura/m2za nebytové priestory slúžiace na garáž. NÁVRH ZVÝŠENIA na 1,300, eura/m2

Napríklad daň za trojizbový byt s výmerou 60 m2, ktorá je v súčasnosti vo výške 37,2 eura, by podľa nového cenníka v roku 2024 bola vo výške 43,20 eur, tj. navýšenie o 6 eur.

DAŇ ZO STAVIEB

 1. a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,420,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 0,430, eura/m2
 2. b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu0,600,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 0,700, eura/m2
 3. c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,700,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 1,800, eura/m2
 4. d) samostatne stojace garáže 1,200,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 1,300, eura/m2
 5. e) stavby hromadných garáží 1,200,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 1,300, eura/m2
 6. f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,200,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 1,300, eura/m2
 7. g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 4,200,- eura/m2Strana 5 z 14 skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu / NÁVRH ZVÝŠENIA na 4,300, eura/m2
 8. h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie, a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 4,200,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 4,300, eura/m2
 9. i) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až h) 4,200,- eura/m2 / NÁVRH ZVÝŠENIA na 4,300, eura/m2 Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03,- eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Zvyšné miestne dane za psa, užívania verejného priestoru, za ubytovanie,  predajné automaty a nevýherné hracie automaty zostávajú na pôvodných sadzbách ako v roku 2023.

Či budú obyvatelia obce Beluša platiť vyššie dane z nehnuteľností v roku 2024, rozhodnú poslanci obecného zastupiteľstva 27. novembra 2023.

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...