Úvod01861 INFONa všetkých obecných cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí pribudla...

Na všetkých obecných cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí pribudla novinka

*tlačová správa 

Súčasným trendom v oblasti pohrebníctva a zároveň riešením nedostatku hrobových miest je výstavba kolumbárií, či urnových hájov. K tomuto trendu sa v uplynulom období pridala aj obec Beluša, kde sa súčasťou všetkých troch obecných cintorínov v Beluši, Hloži a v Podhorí stali mramorové panely na ukladanie urien.

„Poslanci Obecného zastupiteľstva v Beluši ešte v apríli 2022 schválili navrhované čerpanie rezervného fondu vo výške 56 327,50 € na výstavbu kolumbárií.

Po osobnej obhliadke takéhoto druhu uchovávania telesných pozostatkov sme na obci dospeli k záveru, že aj v Beluši sú takéto plochy nevyhnutné (z hľadiska zabezpečenia dostatku hrobových miest na čo najmenšom priestore) a sú ľahko udržiavané oproti klasickému hrobovému miestu. K realizácii kolumbárií sme pristúpili aj na základe zvýšeného dopytu občanov o takýto druh hrobového miesta,“ vysvetľuje dôvody Ján Prekop, starosta obce.

V Beluši hneď pri vstupe do cintorína bol vybudovaný čiernobiely mramorový obojstranný panel so 40 hrobovými miestami a po 24 miest majú menšie kolumbáriá v Hloži a v Podhorí. Podľa záujmu občanov je možné v ďalších etapách dobudovať ďalšie mramorové panely. Každá zostava je okrem kolumbária tvorená aj modulom na pálenie sviečok, modulom slúžiacim ako váza na kvety a pri každom paneli je osadená lavička. Cena za uloženie urny v kolumbáriu bude schválená novým obecným zastupiteľstvom v novembri 2022 a občania budú môcť využívať kolumbáriá od 01.01.2023. Aby celé okolie kolumbárií pôsobilo esteticky, na podkladové plochy bol nanesený liaty kamienkový koberec, ktorý sa prepája s povrchovou úpravou pred vstupmi do domov smútku v Hloži, v Podhorí. Navyše boli na cintorínoch v obecných častiach obnovené podlahy v interiéroch domoch smútku, kde liata podlaha nahradila staré koberce. V Podhorí bol na cintoríne vybudovaný bezbariérový vstup a nové schodisko do domu smútku. V Beluši na kamienkovú plochu kolumbária nadväzuje nový kamienkový koberec tiahnuci sa od vstupu do cintorína až po kaplnku sv. Jozefa. Tieto práce boli hradené z obecného rozpočtu vo výške cca 35 tisíc €, pričom investície sa realizovali v spolupráci so zamestnancami Oddelenia obecných služieb OcÚ Beluša.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...