Úvod01861 INFOZvyšovanie miestnych daní a poplatkov od 01.01.2023 !

Zvyšovanie miestnych daní a poplatkov od 01.01.2023 !

Prinášame Vám podrobný prehľad poplatkov, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2022

od 1.1.2023 sa dane a poplatky v Beluši zvyšujú nasledovne :

DAŇ Z BYTOV

a) 0,620,- eura/m2 za byty,beluša
b) 0,620,- eura/m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 4,200,- eura/m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
d) 1,200,- eura/m2 za nebytové priestory slúžiace na garáž.
 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
a) Sadzba Poplatku je 0,1250 eura za osobu a kalendárny deň.
b) Sadzba Poplatku je 0,0522 eura za jeden kilogram DSO bez obsahu škodlivín.
 
URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIE A VÝŠKY PRÍSPEVKU NA REŽIJNÉ NÁKLADY
MŠ denná (stravník – dieťa MŠ) /náklady na nákup potravín na jedno jedlo/
desiata 0,50€ / obed 1,20 € / olovrant 0,40 €
– príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady : 0,50 €
– spolu náklady na nákup potravín : 2,60 €
– dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom : 0 €
 platba zákonného zástupcu za 1/deň (réžia a doplatok na nákup potravín) 2,60 €  
 
MŠ denná (stravník – dieťa MŠ s nárokom na dotáciu) /náklady na nákup potravín na jedno jedlo/
desiata 0,50€ / obed 1,20 € / olovrant 0,40 €
– príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady : 0,50 €
– spolu náklady na nákup potravín : 2,60 €
– dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom : 1,30 €
 platba zákonného zástupcu za 1/deň (réžia a doplatok na nákup potravín) 1,30 €
 
URČENIE VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKÔLKE
Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 20,00 €.
 
DAŇ ZA PSA
Sadzba dane za psa je 20,00,- eur za jedného psa a kalendárny rok
 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
a) 1,50,- euro za užívanie verejného priestranstva na predaj a poskytovanie služieb za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
b) cirkusy 16,60,- eura/1 deň,
c) strelnice, lunaparky, kolotoče a iné atrakcie 10,00,- eura/1 deň,
d) zabratie verejného priestranstva vrakom motorového vozidla a obytným prívesom 3,00,- eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
e) umiestnenie skládky, stavebného materiálu 1,00,- euro za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
 
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Sadzba dane je 0,30,- eura, na osobu a prenocovanie
 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Sadzba dane je 50,00,- eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Sadzba dane je 35,00,- eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
 
DAŇ ZO STAVIEB
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,420,- eura/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu 0,600,- eura/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,700,- eura/m2
d) samostatne stojace garáže 1,200,- eura/m2
e) stavby hromadných garáží 1,200,- eura/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,200,- eura/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 4,200,- eura/m2 Strana 5 z 14 skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie, a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 4,200,- eura/m2
i) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až h) 4,200,- eura/m2
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03,- eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
 
DAŇ Z POZEMKOV
Druh pozemku / Hodnota pozemku
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
• Katastrálne územie Beluša 0,6034,- eura/m2
• Katastrálne územie Hloža – Podhorie 0,6701,- eura/m2
b) Trvalé trávnaté porasty vo výške
• Katastrálne územie Beluša 0,0793,- eura/m2
• Katastrálne územie Hloža – Podhorie 0,0634,- eura/m2
c) Záhrady 2,12,- eura/m2
d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,20,- eura/m2
e) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,12,- eura/m2
f) Stavebné pozemky 21,24,- eura m2
 
SADZBY POPLATKU ZA ROZVOJ
Druh stavby / Sadzba poplatku
a) stavby na bývanie 25 eur / m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu 25 eur / m2
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35 eur / m2
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35 eur / m2
e) ostatné stavby 25 eur / m2
 
SOCIÁLNE SLUŽBY – ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 – OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA ( Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby na území obce v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod., najviac v rozsahu 7,5 hodín denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateľov a opatrovateliek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer. Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej služby si vyhradzuje právo na personálne a časové zmeny počas zabezpečenia opatrovateľskej služby.)
Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 2,00 eur/deň, vrátane každej začatej hodiny.
 
– ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
(Obec poskytuje sociálnu službu pobytovou formou na určitý čas v zariadení opatrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zaradenie“) ako verejný poskytovateľ registrovaný Trenčianskym samosprávnym krajom pod registračným číslom 198. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti má kapacitu 17 lôžok.)
Za poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby platí prijímateľ úhradu nasledovne:
• za odborné činnosti
Stupeň odkázanosti / Úhrada prijímateľa sociálnej služby za deň/Eur
II. stupeň odkázanosti 2,00,- Eur
III. stupeň odkázanosti 2,50,- Eur
IV. stupeň odkázanosti 3,00,- Eur
V. stupeň odkázanosti 3,50,- Eur
VI. stupeň odkázanosti 4,00,- Eur
 
• zabezpečenie ubytovania
Vo výške 0,30,- Eur mesačne za 1 m2 podlahovej plochy užívanej obytnej miestnosti. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním (vykurovanie, dodávka vody, plynu, elektrickej energie, údržba, odvádzanie vôd, odvoz komunálneho odpadu, osobné elektrické spotrebiče).
 
• upratovanie nasledovne:
Za upratovanie obytnej miestnosti s príslušenstvom platí prijímateľ sociálnej služby úhradu vo výške 1,00 eur/deň.
 
• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva nasledovne:
Za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva platí prijímateľ sociálnej služby úhradu vo výške 2,00 eur/deň.
 
 
zdroj: belusa.sk

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...