Úvod01861 INFOZrealizovať vlastné nápady dostali zelenú

Zrealizovať vlastné nápady dostali zelenú

Dňa 1.2.2023 sa v zasadacej miestnosti OcÚ Beluša uskutočnilo prvé verejné stretnutie druhého ročníka participatívneho rozpočtu obce Beluša. Účastníci sa na ňom dozvedeli o cieľoch, princípoch, financovaní, harmonograme a kritériách realizovateľnosti možných projektov participatívneho rozpočtu. Záujemci mohli sledovať na youtube kanáli živý prenos, ktorý je dostupný aj v archíve na webovom sídle obce www.belusa.sk.

Projekt predstavili zodpovedná referentka Alena Kubašová a prednosta obce Patrik Štrbák. Aktuálnu situáciu približuje Patrik Štrbák: „Aj napriek energetickej kríze a náročnému obdobiu robíme všetko pre to, aby sa projekt uskutočnil aj v tomto roku a občania sami rozhodli o prerozdelení časti obecných prostriedkov.“

Participatívny rozpočet sa riadni všeobecne záväzným nariadením VZN č.13/2022 zo dňa 16.12.2022. Vznikol ako nástroj samosprávy na zapojenie občanov do aktívneho zlepšovania života v obci. Tohtoročné ústredné motto projektu znie: „Spojme ruky za spoločný cieľ.“ Obec Beluša sa snaží pomocou participatívneho rozpočtu motivovať občanov k účasti na veciach verejných a zároveň spoznať ich potreby a očakávania. Ďalej hovorí prednosta obce Patrik Štrbák: „Chceme motivovať ľudí k účasti na živote obce. Aj malé veci dokážu viesť k veľkým zmenám.“

Projekty možno podávať osobne, písomne alebo elektronicky do 31.3.2023 na špeciálnych tlačivách prístupných na podateľni obce alebo jej webových stránkach. O maximálnu finančnú podporu 2.000 eur na projekt sa môžu uchádzať fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb, ktoré v čase podania projektu dosiahli vek 18 rokov. Pokračuje Patrik Štrbák: „Zmeny oproti minulému roku sú minimálne. Najzásadnejšia zmena sa týka žiadateľov. O dotáciu sa nebudú môcť uchádzať záujmové združenia. Chceli sme tak upriamiť pozornosť na potreby bežných občanov.“

Obec Beluša v roku 2023 plánuje rozdeliť čiastku 6.000 eur.

O úspechu jednotlivých kandidátov budú hlasovať občania obce Beluša starší ako 18 rokov v termíne od 15.5. až 31.5.2023, a to prostredníctvom písomného alebo elektronického hlasovania. Hlasovacie lístky nájdu občania v májovej prílohe obecného mesačníka Belušan, v podateľni alebo na webe.

V roku 2022 sa o dotáciu uchádzali štyria predkladatelia, ktorým Belušania odovzdali spolu 562 hlasov. Úspešnými sa stali tri projekty: oddychové zóny, revitalizácia Podhorského námestia a obria lavička na Ceste básnikov.

Podmienkou realizácie projektu je umiestnenie na území obce, súlad s plánovanými akciami obce, odlišný charakter v porovnaní s obecnými aktivitami a zamedzenie dvojitej finančnej podpory. Projekty musia mať verejnoprospešný a nekomerčný charakter, byť prístupné obyvateľom, ľahko udržateľné a realizovateľné do októbra tohto roka. V apríli 2023 prebehne administratívna kontrola odovzdaných projektov, na základe ktorej budú predkladatelia požiadaní o odstránenie nedostatkov. Na druhom verejnom stretnutí potom predstavia úspešní kandidáti svoje projekty verejnosti. Výsledok hlasovania bude zverejnený v mesiaci jún. Pre viac informácií kliknite na www.belusa.sk, sekcia Obec, Participatívny rozpočet.

*tlačová správa 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...