ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022VOĽBY 2022 : Kandidát na poslanca TSK, Mgr. Patrik Štrbák z Beluše

VOĽBY 2022 : Kandidát na poslanca TSK, Mgr. Patrik Štrbák z Beluše

Na post poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tohtoročných voľbách, ktoré budú dňa 29.10.2022 rozhodol kandidovať aj 30 ročný právnik Mgr. Patrik Štrbák, ktorý už tretím rokom pôsobí na Obecnom úrade Beluša ako právnik a prednosta Obecného úradu. 

Prečo sa rozhodol kandidovať, akým témam sa bude aktívne venovať a taktiež, či je dôležité mať svojho zástupcu aj v radoch poslancov TSK sa dozviete v nasledujúcich odpovediach. 

*poznámka redakcie : odpovede pána Ing. Patrika Štrbáka sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post poslanca TSK ?

Pekný deň prajem. Na úvod chcem veľmi pekne poďakovať za možnosť vyjadriť sa k mojej kandidatúre za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Púchov. Úprimne poviem, že som kandidatúru za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja zvažoval dlhší čas, napokon som dospel k rozhodnutiu skúsiť kandidovať. Priznám sa, že politika je zrejme niečo, čo väčšinu ľudí neláka. Sám sa s tým stretávam vo svojom okolí. Na Slovensku slovo ,,politika“ znamená takmer niečo zahanbujúce a je to vnímané skôr negatívne ako pozitívne. Zrejme aj štandardom, úrovňou a politickou kultúrou, ktoré sme si sami vytvorili. Keďže už viac ako 2 roky pôsobím v samospráve ako prednosta Obecného úradu v Beluši, vnímam že aj na komunálnej úrovni máme však vo vedení ľudí, zástupcov, ktorý svoj mandát vykonávajú čestne, odborne, spôsobilo, s cieľom zlepšiť ľuďom životné podmienky a prostredie, v ktorom žijú. Preto jedným z hlavných motívov, prečo chcem reprezentovať ľudí v regióne, je ukázať, že aj v politike môžu byť ľudia čestní, so správnymi hodnotami, odborne zdatní, pracovití, ktorým záleží na životných podmienkach občanov a prostredí, v ktorom ľudia žijú.

To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť a v konečnom dôsledku sa nám bude tak lepšie žiť. Teší ma, keď vidím výsledky práce v podobe nového športoviska pre mladých, lepšej vybavenosti školy pre žiakov, bezpečnejšej dopravy pre mladších či starších, dôstojných podmienok pre našich seniorov, výborného kultúrneho podujatia. Skrátka ma teší, keď výsledok mojej práce zlepší ľuďom určitý aspekt ich života.

Nie som typ človeka, ktorý bude sľubovať aj nemožné. Takých denne sledujeme viac ako dosť. Pri dennodennej komunikácií s ľuďmi sa snažím s občanmi rozprávať otvorene, popísať reálne možnosti a riešenia, nie zaoberať sa nereálnymi vecami a sľubmi. Aj preto sa budem v prípade úspešnej kandidatúry snažiť zasadiť o veci a projekty, ktoré sú reálne a pomôžu ľuďom k tomu, aby sa im lepšie žilo.

Ako podľa Vás vnímajú ľudia pôsobenie TSK ?

Myslím si, že veľa ľudí na jednej strane eviduje Trenčiansky samosprávny kraj, na druhej strane možno neevidujú presné kompetencie, za ktoré je kraj zodpovedný. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce kľúčové kompetencie v gescií TSK – doprava, cyklodoprava, školstvo, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, kultúra. Samozrejme, rozsah kompetencií je širší, tieto kompetencie sú však z môjho pohľadu najkľúčovejšie a práve tie, ktoré sa najviac dotýkajú každého občana v Trenčianskom kraji, resp. v okrese Púchov a ktoré každý občan aspoň ako-tak vníma vo svojom okolí.

Ľudia sa nezaujímajú, alebo skôr nemajú prehľad o právomociach TSK.
Vysvetlite prosím v skratke, čo všetko má v kompetencií TSK a prečo je dôležité, aby aj obec Beluša mala svojho zástupcu v radoch poslancov.

Len pre lepšie porozumenie, Zastupiteľstvo TSK tvoria poslanci zo všetkých 9 okresov nachádzajúcich sa v kraji. Preto je nutné poznamenať, že napriek tomu, že pôsobím ako prednosta Obecného úradu v Beluši, Beluša je mojím domovom, miesto, kde žijem a ktoré mám úprimne najradšej zo všetkých miest, čo sa týka župných volieb, kandidujem za obec Belušu, ale samozrejme aj za celý okres Púchov. K otázke kompetencií som sa čiastočne vyjadril v predchádzajúcej otázke, ale ako som spomínal, medzi kľúčové kompetencie TSK patrí doprava, cyklodoprava, školstvo, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, kultúra.

Inými slovami, TSK je zodpovedný za stav ciest v našom kraji a okrese (cesty II. a III. triedy), taktiež za cyklodopravnú Vážsku cyklomagistrálu, v oblasti školstva je zriaďovateľom stredných škôl, t. j. v okrese Púchov za 3 stredné školy – Gymnázium Púchov (ktoré som mimochodom aj ja osobne navštevoval ako študent), Spojená škola Púchov, SOŠ obchodu a služieb Púchov. V oblasti zdravotníctva v okrese Púchov nemá TSK organizáciu vo svojej pôsobnosti, avšak aj z pohľadu vedenia obce viem, aká je dôležitá dobrá spolupráca s TSK v oblasti zdravotníctva, či už pri hľadaní lekárov pre deti či dospelých pre daný zdravotný obvod, či nastavovaní ďalších procesov tak, aby boli čo najviac prospešné pre občanov. Taktiež evidujem ako dôležité neustále investície do považskobystrickej nemocnice, ktorá sa síce nenachádza v okrese Púchov, avšak my všetci, žijúci v tomto regióne, máme najbližšiu nemocnicu práve v Považskej Bystrici a preto vnímam ako dôležité financovať modernizáciu nemocníc, aby zdravotná starostlivosť bola na čo najvyššej možnej úrovni. Ako aktívny športovec viem, že šport a možnosti aktívneho trávenia času sú kľúčovou témou. Je potrebné neustále vytvárať ďalšie možnosti športového vyžitia, či už na amatérskej alebo profesionálnej úrovni, pre mladších či starších. Podporujem nové športové priestory v okrese Púchov. V okrese Púchov sa nachádzajú 4 sociálne zariadenia v pôsobnosti TSK – Domov sociálnych služieb Púchov-Nosice, Centrum sociálnych služieb Púchov-Kolonka, Centrum sociálnych služieb Púchov- Chmelinec a Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne. Seniori si zaslúžia dôstojné podmienky v sociálnej starostlivosti. Preto budem dbať o pokračujúce investície pre zlepšenie sociálnych služieb v našom okrese. Napriek tomu, že TSK nemá v okrese Púchov kultúrnu inštitúciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kultúru vnímam ako neoddeliteľnú súčasť nášho života, najmä spoločenského. Preto budem podporovať kultúrne akcie rozličného druhu, napr. formou rozličných dotácií.

Ak sa stanete poslancom, ktorá téma je pre Vás nosná a budete sa jej aktívne venovať ?

Prierez témami a čo je pre mňa dôležité v každej oblasti, som zhrnul vyššie. Čo sa týka mojich top priorít, je ňou jednoznačne Vážska cyklotrasa, konkrétne jej 5. úsek Ladce – Púchov. Jedná sa o takmer 13 km úsek, ktorý je pevne verím blízko pred realizáciou. TSK obdržal rozhodnutie z ministerstva o pridelení finančných prostriedkov na financovanie daného úseku, dá sa povedať, že posledným potrebným administratívnym krokom je schválenie verejného obstarávania, ktoré už TSK zrealizoval, zo strany ministerstva a následne by už nemalo nič brániť realizácií diela. Nakoľko som bol ako prednosta Obecného úradu v Beluši osobne prítomný pri celom procese tvorby a vydávania stavebného povolenia Vážskej cyklotrasy na úseku Ladce – Púchov, túto cyklotrasu dobre poznám a osobne sa zasadím o jej úspešnú realizáciu, vedúcou naprieč púchovským okresom. Pevne verím, že to je téma, ktoré môže spojiť celý okres Púchov. Jedným z najväčších prínosov celého úseku je nový cyklomost, ktorý by premostil Belušu s obcou Lednické Rovne a dá sa povedať teda, že by sa prepojila celá ,,belušská dolina s dolinou rovňanskou“. Celý úsek vnímam ako prínosný aj pre mesto Púchov a samozrejme aj ,,dohňanskú dolinu“, pretože občania či už z mesta alebo zo všetkých obcí púchovského okresu by mohli na segregovanej novej cyklotrase dochádzať na bicykli do práce, do školy alebo ju využívať na rekreačné, oddychové a športové účely. Myslím si, že náš okres presne niečo také potrebuje.

Ďalšími prioritami je samozrejme oprava a zlepšovanie stavu ciest v našom okrese a netreba zabúdať ani na peších, ktorí sú z môjho pohľadu spolu s cyklistami minimálne rovnako dôležití účastníci cestnej premávky ako vodiči motorových vozidiel. Zlepšovať bezpečnosť pre chodcov vieme napríklad ďalším nasvetlovaním priechodov pre chodcov v našom okrese. Z pohľadu školstva budem určite podporovať investície do všetkých 3 stredných škôl nachádzajúcich sa v meste Púchov. Naši mladí, študenti, sú našou budúcnosťou a nie je to klišé. Považujem to za kľúčové. Ruka v ruke s tým je potrebné investovať do športovísk (telocvične, ihriská, … ) či už v areáloch škôl, ale samozrejme aj mimo areálov škôl, vytvárať nové športové priestory, modernizovať existujúce ihriská a to tak, aby priestory boli čo najviac atraktívne, bezpečné pre mladších či starších. Pevne verím, že počas môjho viac ako 2-ročného pôsobenia na pozícií prednostu Obecného úradu v Beluši je vidno, že za posledné mesiace sa práve v Beluši rozširujú športového možnosti pre najmenších (napr. detské ihriská), tínedžerov (napr. work-out), či viaceré generácie (napr. športový areál v Hloži a pumptrack).

Čo sa budete v rámci pozície poslanca TSK snažiť presadiť v prospech obyvateľov obce Beluša?

Táto otázka súvisí s tým, čo som už zmienil, top priorita bude Vážska cyklotrasa, konkrétne jej 5. úsek Ladce – Púchov. Jedná sa o takmer 13 km úsek, ktorý je pevne verím blízko pred realizáciou. Celý úsek vrátane nového cyklomostu by bol pre Belušanov a Belušanky veľkým prínosom a pevne verím, že všetky procesy budú napredovať a v priebehu budúceho roka sa dočkáme ,,historického míľnika“ a Belušania i Belušanky sa na bicykli dopravia na Lednické Rovne za pár minút, bezpečne, plynulo, komfortne a ešte budú mať z toho i zážitok. To si veľmi prajem a v prípade ak dostanem dôveru, budem robiť všetko pre to, aby sa sen mnohých Belušanov a Belušaniek stal skutočnosťou.

Pre Belušanov a Belušanky budem presadzovať a podporovať akékoľvek možností získať finančné dotácie pre našu obec, či už pre nové cesty v našej obci, bezpečnejšie priechody pre chodcov. Jednoznačne budem mať lepší prehľad z pozície krajského poslanca a preto by som využil akúkoľvek možnosť čerpať finančné dotácie pre našu obec – či už pre zlepšenie podmienok v belušskej materskej i základnej škole, pre športové kluby pôsobiace na území Beluše alebo pre ostatné záujmové organizácie pôsobiace v Beluši.

Ako by ste odpovedali občanom na otázku, že prečo by mali voliť práve Vás na post poslanca TSK za obec Beluša ?

Budem veľmi vďačný za každý jeden hlas, ktorým ma podporíte v blížiacich sa komunálnych voľbách v sobotu 29.10.2022 ako poslanca na Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Púchov. Nakoľko kandidujem ako nezávislý kandidát bez akejkoľvek podpory politickej strany, poctivo som si zbieral podpisy od vás, občanov, výsledkom čoho je, že sa mi podarilo vyzbierať takmer 1 500 podpisov, za čo veľmi pekne ďakujem každému jednému z vás. Vážim si to. Prečo voliť práve mňa ? Snažím sa, aby za mňa hovorila moja práca, výsledky mojej práce. Pevne verím, že počas môjho viac ako 2-ročného pôsobenia  na pozícií prednostu Obecného úradu v Beluši občania spoznali, aký som, že sa snažím správať sa ku každému slušne, férovo, čestne, snažím sa každého si minimálne vypočuť a ak je to možné i pomôcť vyriešiť problém v rámci mojich časových i personálnych možností. Akýkoľvek problém riešim, akékoľvek rozhodnutie robím, vždy je pre mňa najväčším merítkom to, či je daná vec, resp. dané rozhodnutie v prospech občanov. To je pre mňa najdôležitejšie a dá sa povedať, že aj jediné kritérium. Preto sa uchádzam o vašu dôveru a budem vďačný za každý jeden váš hlas.

https://volimstrbaka.sk/

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...