Úvod01861 INFOObecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie daní

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie daní

Aby obec Beluša mohla na rok 2024 zostaviť vyrovnaný rozpočet, nevyhla sa zvyšovaniu sadzieb daní.

Samosprávy na Slovensku výrazne negatívne ovplyvnilo vyplácanie rodičovského
daňového bonusu. Obci Beluša z tohto dôvodu v tomto roku chýbalo v rozpočte cca 400 tisíc eur. Aj napriek tomu, najmä vďaka úspešnosti pri podaní žiadostí o získanie financií
z eurofondov, zažíva obec jeden z najúspešnejších rokov z hľadiska investícií (v realizácii
bolo v roku 2023 osem eurofondových projektov). Z dôvodu nepriaznivej hospodárskej
situácie vláda SR v roku 2023 pomohla obciam viacerými krokmi (jednorazové vyplatenie
podielových daní z príjmu právnických osôb, odpustenie covidových pôžičok, či finančná dotácia počas úradníckej vlády). Napriek tomu obec eviduje výrazné zníženie úrovne
podielových daní z príjmu fyzických osôb, teda obec dostáva z mesiaca na mesiac menej
financií zo strany štátu.

Pri zostavovaní obecného rozpočtu na rok 2024 obci opätovne chýba cca 400 tisíc eur a pomocou šetriacich opatrení vo výdavkovej časti sa podarilo túto stratu znížiť na cca 170 tisíc eur. Treba zvýrazniť, že pre rok 2024 nie je v navrhovanom rozpočte naplánovaná žiadna vlastná investičná akcia. Obec bude naďalej aktívna pri podávaní žiadostí o získanie financií z eurofondov, prípadne po vyúčtovaní investičných akcií z roku 2023 bude môcť zostatok čerpať v rezervnom fonde a takýmto spôsobom chce Beluša realizovať ďalšie investície aj počas roka 2024.

Obec Beluša nemôže v zmysle zákona schváliť schodkový rozpočet, prioritou je schváliť vyrovnaný rozpočet. Ak by obec vstúpila do rozpočtového provizória, mohla by v roku 2024 čerpať mesačne len 1/12 zo schváleného rozpočtu z roku 2023, čo by výrazne znížilo úroveň poskytovania služieb v obci (menej kultúrnych podujatí, obmedzenie športu, atď.) a zároveň absolútne by sa obmedzili všetky investície. Na základe skutočností, ako je primárne krátenie podielových daní zo strany štátu voči obciam a mestám, nárast výdavkov s energiami a infláciou je obec, podobne ako väčšina všetkých samospráv na Slovensku, nútená pristúpiť k zvýšeniu sadzieb daní, či niektorých poplatkov.

Nové VZN č.7/2023 o miestnych daniach na území obce pre rok 2024 navyšuje sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
Po náročných a konštruktívnych diskusiách na odborných komisiách OZ sa pri určovaní
sadzieb prihliadalo najmä na skutočnosť, aby sa zvýšenia sadzieb dotkli čo najmenšieho
spektra bežných občanov. Zvýšenia sa dotknú vo väčšom rozsahu právnických osôb,
spoločenstiev (lesných, pozemkových, poľnohospodárskych), či nadštandardných foriem vlastníctva (napr. vlastníctvo chaty).

Pri určovaní sadzieb obec nemôže navrhovať ich výšku svojvoľne, t. j. musí vychádzať z platných daňových právnych predpisov. Musia sa dodržiavať tzv. daňové (rozpočtové) nožnice, t. j. podľa zákona musí byť rozdiel v sadzbách pri stavbách v rozmedzí 10násobku medzi najnižšou a najvyššou sadzbou. Pri pozemkoch je štátom určená hodnota pozemkov (bonita), pri určitých druhoch pozemkoch je ich hodnota v Beluši jedna z najvyšších. Navrhované percentuálne sadzby, ktoré schvaľuje obec, sú porovnateľné s ešte neupravovanými sadzbami daní v okolitých samosprávach a zároveň dopad zvýšenia je pre
bežných občanov čo najmenej zaťažujúci.

Pozitívnou správou pre občanov Beluše je, že poplatok za vývoz komunálneho odpadu zostáva pre rok 2024 nezmenený, t. j. 0,1250 eura za osobu a kalendárny deň. A to napriek tomu, že tvorbu ceny značne ovplyvňuje nárast cien na povinné skládkovanie a vývoz odpadu o mieru inflácie na úrovni cca +11%. V nasledujúcom období obec vykoná verejné obstarávanie na nového vývozcu odpadov v obci Beluša z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy k 31.03.2024. V novom nariadení č. 8/2023 platnom pre rok 2024 sa menia podmienky uplatnenia si vrátenia, odpustenia, či zníženia poplatku, pričom jediná výnimka pre vrátenie, resp. odpustenie poplatku ostáva, pokiaľ preukáže fyzická osoba, že má trvalý pobyt na území inej obce / mesta.

Všeobecný nárast ekonomicky oprávnených výdavkov (energie, potraviny, mzdy, inflácia, …) a krátenie podielových daní zo strany štátu voči obciam a mestám ovplyvnil aj zvýšenie úhrad za poskytnuté sociálne služby, čo je obsahom všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2023 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Na úhrady časti nákladov poskytovaných sociálnych služieb je obci Beluša poskytovaná dotácia zo strany štátu. Značnú časť nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb však obec Beluša znáša sama. 

 

 

 

zdroj: výber z TS 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...