Úvod01861 INFOObec Beluša hospodárila s prebytkom takmer 293 tisíc eur !

Obec Beluša hospodárila s prebytkom takmer 293 tisíc eur !

Dňa 24.04.2023 sa konalo druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v roku 2023.
Okrem pravidelných bodov poslanci prerokovali tri nové všeobecne záväzné opatrenia, záverečný účet obce Beluša za rok 2022, zmenu rozpočtu a žiadosti subjektov.

Rozsiahly bod pondelkového programu predstavoval Záverečný účet obce za rok 2022, ktorý sa týkal hospodárenia v minulom roku. Obec hospodárila s prebytkom takmer 293 tisíc eur, ktoré budú v tomto roku použité na spolufinancovanie projektov z eurofondov (povinnej spoluúčasti).

V súčasnosti má obec schválených sedem projektov.

A to vodozádržné opatrenia na novom námestí v centre obce, prístavbu Materskej školy v Hloži, rekonštrukciu Obecnej knižnice, modernizáciu Zberného dvora, cyklostojany v areáli Základnej školy v Beluši, cyklostojany na miestnej železničnej stanici a nakoniec wifi pripojenie na vybraných miestach v obci.

V návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 5 sa objavili úpravy príjmovej
časti. Vo výdavkovej časti sa okrem nákladov za energie objavil nákup aparatúry na cintorín, oprava strechy Hasičskej zbrojnice v Podhorí či oprava čerpadla na ČOV. Čerpanie rezervného fondu bolo schválené v prípade úspešnej žiadosti o financovanie z externých zdrojov na spolufinancovanie rekonštrukcie chodníka na ulici Ľudovíta Štúra vedúceho popri Materskej škole. Ďalšie podstatné položky predstavovali cyklistické stojany na železničnej stanici a prístavba elokovaného pracoviska Materskej školy v Hloži.

Obci sa podarilo v roku 2022 zrealizovať chodník na ulici Andreja Sládkoviča a obnoviť
komunikáciu od zastávky Čerencové k chate Cementár. V rámci projektu Vodozádržné opatrenia sa prestavuje bývalé parkovisko na zelené centrum obce. Vznikli nové parkovacie
miesta v okolí cintorína a dva cykloprístrešky pre parkovanie bicyklov. Počas minulého roka
sa podarilo dokončiť Pumptrack a začali sa prípravy prestavby Materskej školy Hloža a Obecnej knižnice. V roku 2022 prebehlo majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, na
ktorých sa vybuduje v nasledujúcich rokoch kanalizácia. V Belušských Slatinách sa opravila
kaplnka a začala sa realizácia voľnočasového ihriska. Obci bola odsúhlasená dotácia na modernizáciu Zberného dvora. V niektorých prípadoch sa stále čaká na vyhodnotenie podaných žiadostí alebo odvolanie. Medzi ďalšími plánmi možno nájsť rekonštrukciu Domu
kultúry v Beluši či dobudovanie športového areálu Futbalového klubu Beluša.

Každoročne môžu do konca marca podávať žiadosť o dotáciu záujmové združenia pôsobiace v obci. O spolufinancovanie činnosti požiadalo viacero subjektov. OZ Klub Venuša získalo dotáciu v hodnote 400 eur, ZO Slovenský zväz chovateľov čiastku 500 eur, ZO Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 300 eur, ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Beluša 500 eur a Slovenský zväz žien Podhorie 250 eur. Základnej škole Beluša a Materskej škole Beluša boli odsúhlasené žiadosti o čerpanie vlastných príjmov.

*výber z tlačovej správy 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...