Úvod01861 INFONové obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie daní a poplatkov

Nové obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie daní a poplatkov

*tlačová správa

Po Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) dňa 14. novembra 2022 sa nové zloženie poslancov OZ stretlo v novembri ešte raz, a to 28. novembra 2022 za účelom schválenia dôležitých všeobecne záväzných nariadení obce. Tie reagujú na všeobecné súčasné zvyšovanie nákladov, energií, či miery inflácie.

 Nové všeobecne záväzné nariadenia obce zvyšujú dane a poplatky

Po kontrole plnenia uznesení a po oboznámení sa s výsledkami kontroly hlavnej kontrolórky o evidencii a zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v Materskej škole Beluša sa obecní poslanci venovali dôležitým obecným nariadeniam, ktoré menia výšku daní, poplatkov, či mesačných príspevkov. Na všetky predkladané všeobecne záväzné nariadenia má značný vplyv ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti (čl.5, bod 6) a obec pri zostavovaní nových nariadení zohľadňovala najmä fakt udržania štandardu poskytovaných služieb pre občanov.

Pri miestnych daniach sa navýšila sadzba dane z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov.

Stanovil sa koeficient sadzby dane pri neudržiavanej stavbe. Dôvodom úpravy je najmä súlad sadzieb dane so zákonným 10 násobkom medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane, ale aj nárast výdavkov samospráv v súvislosti s infláciou, či cenami energií. Obec Beluša od roku 2023 určuje miestny poplatok za rozvoj na území obce Beluša, a to pri každej začatej stavbe/rekonštrukcii s rozlohou nad 60 m2 v rozmedzí od 25 €/m2 do 35 €/m2 pre právnické osoby, pričom výnos z poplatku obec použije pre rozvoj územia obce. Resp. kapitálové investície.

Na tvorbu ceny a poplatku za komunálny odpad pre rok 2023 má značný vplyv nárast cien na skládkovanie a vývoz odpadov o cca 12% mieru inflácie. Obec čaká zákonná povinnosť dotrieďovania odpadov, resp. ich úprava pred uložením na skládku. V roku 2024 čaká obec nová verejná súťaž na zhotoviteľa na vývoz odpadu. Sadzba poplatku za odpad sa zvyšuje na 0,1250 €/deň/osoba. Sadzba pri drobnom stavebnom odpade je určená na 0, 0522 €/1kg. Pre právnické osoby sa pri produkcii komunálneho odpadu mení koeficient z 0,6 na 1. Od roku 2023 sa ruší 25% úľava pre poplatníkov rekreačných chát, chalúp, záhradných domčekov. Zostáva zachovaná 25% úľava pre držiteľov preukazu ŤZP.

Vzhľadom k vybudovaniu kolumbárií na cintorínoch v obci Beluša a v častiach Hloža a Podhorie, bude od 01.01.2023 účinný cenník cintorínskych služieb, v ktorom je zahrnutý nájom za užívacie právo jednej schránky urny v kolumbárii v sume 500, 00 € na 20 rokov a za nájom na predĺženie užívacieho práva na každých ďalších 10 rokov sa bude platiť suma 20,00 €.

Na legislatívne zmeny vo financovaní oblasti školstva, ale aj na zvýšené ceny potravín a cien energií reaguje obecné nariadenie o príspevku na režijné náklady v jedálni miestnej materskej školy, či o príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Denná strava dieťaťa (raňajky, obed, desiata) v materskej škole bude od januára 2023 určená sumou 2,60 €. Zamestnanec či cudzí stravník si za obed zaplatí 5,02 €. Zákonný zástupca dieťaťa bude prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne sumou 20,00 €.

 Nárast ekonomicky oprávnených výdavkov (energie, potraviny, mzdy, inflácia…) sa odrazil aj pri výške úhrad za poskytované sociálne služby v obecnom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti, resp. opatrovateľskú službu v domácnostiach.

Po štyroch rokoch bude od januára 2023 aktuálny aj nový cenník za prenájom priestorov v kultúrnych domoch vo vlastníctve obce Beluša, ktoré si využívané najmä na spoločenské, rodinné, kultúrne, schôdzkové, či politické podujatia. Mení sa aj výška nájmov v nebytových priestorov pre 20 podnikateľských subjektov sídliacich v budove zdravotného strediska a v budove bývalej školskej jedálne. Nájmy pôsobiacich lekárov, lekárne, Farskej charity a za garáže zostávajú nezmenené.

Finančné zmeny v rozpočte

Už po 15krát sa v roku 2022 menil obecný rozpočet. Zmena rozpočtu upravila príjmy a výdavky podľa reálneho stavu. V rezervnom fonde boli zrušené kapitálové výdavky na spolufinancovanie obce pri projektoch, ktorých realizácia sa preložila na rok 2023, vrátane schválených projektov „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“, „Prístrešky a cyklostojany- Základná škola Beluša“, „Wifi pre Teba II- Obec Beluša“. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky napr. nákup posypového materiálu na cestné komunikácie pred zimnou sezónou, zimných pneumatík či náhradných dielov vozidiel obce Beluša, na zabezpečenie recertifikačného auditu ZOS, či na zvýšenie bezpečnosti IT infraštruktúry obce Beluša.

Personálne zmeny po komunálnych voľbách

Po októbrových voľbách sa zmenilo poslanecké zloženie, čo má dopad na zloženie viacerých orgánov obce, či organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Boli zvolení noví členovia Ústrednej, dielčích a likvidačnej komisie, ktorá vykoná inventarizáciu majetku k 31.12.2022, ďalej z radov poslancov OZ boli delegovaní zástupcovia obce do Rady školy pri Materskej škole v Beluši, Rady školy pri Základnej škole v Beluši a dvaja členovia redakčnej rady Belušana- Novín občanov obce Beluša. Poslanci OZ schválili nový strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluša 2023-2027, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb, hodnotí potreby občanov a navrhuje priority pre rozvoj obce v sociálnej sfére. Komunitný plán bol verejne prerokovaný, v dotazníku svoj názor vyjadrilo 115 občanov. Návrh spracovateľa bol pripomienkovaný aj vytvorenou hodnotiacou komisiou zloženou zástupcami obce Beluša a jej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, či záujmových organizácií pôsobiacich v obci.

Schválené nájomné a zmluvné vzťahy

Na základe žiadostí nájomcov v nebytových obecných priestoroch ukončuje svoju činnosť prevádzka rozličného tovaru na prízemí v budove zdravotného strediska ku dňu 31.12.2022. Do týchto uvoľnených priestorov sa presunie od januára 2023 kaderníctvo, ktoré v súčasnosti funguje na 1. poschodí. Poslanci OZ ešte v septembri 2022 schválili dva zámery spôsobu predaja obecného pozemku, ktoré boli na novembrovom zasadnutí poslancov OZ schválené za sumu 10,00 €/m2

V žiadostiach subjektov bola prerokovaná žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Beluša o ďalšie navýšenie finančných prostriedkov pre činnosť Cirkevného centra voľného času vo výške 4 000,00 € na pokrytie mzdových a prevádzkových nákladov v IV. Q. 2022. Treba podotknúť, že zriaďovateľom zariadenia je Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša a obec Beluša na tento účel, okrem zákonne stanovenej výšky príspevku, poskytla cirkevnému centru navyše sumu 5 000,00 € na zabezpečenie chodu centra. V súčasnej situácii ale obecní poslanci neschválili žiadosť o ďalšiu dotáciu, vzhľadom na finančné možnosti obce.

 V bode Rôzne starosta obce informoval o výsledkoch rokovania zástupcov obce Beluša na pôde Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (PVS) so zástupcami projektovej spoločnosti AQUA PROCON vo veci pokračovania budovania II. etapy kanalizácie v obci Beluša. Pripravuje sa projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, k čomu je potrebné, aby všetci dotknutí vlastníci pozemkov podpísali budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech PVS. V opačnom prípade, ak nastane situácia, že vlastníci nepodpíšu dané zmluvy, je pravdepodobné, že PVS nebude realizovať kanalizáciu v danej časti obci Beluša, nakoľko je potrebné preukázať majetkovoprávny vzťah k pozemku, kadiaľ pôjde kanalizácia. V decembri postupne obec Beluša bude predvolávať tých vlastníkov pozemkov v Beluši po uliciach, resp. obecných častiach na stretnutie, ktorí nepodpísali dané zmluvy a budú mať možnosť podpísať zmluvy priamo na Obecnom úrade v Beluši.

Ďalej starosta obce poďakoval zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorí po opakovaných žiadostiach zo strany obce Beluša a jej občanov pristúpili k vyčisteniu okolia potoka starého koryta Pružinky. Na základe vzájomnej spolupráce obce Beluša, SVP a Okresného úradu Púchov vyzval vlastníkov pozemkov v okolí daného potoka, aby umožnili prístup zamestnancov SVP so strojmi ku starému korytu a umožnili dôsledné vyčistenie potoka.

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...