Úvod01861 INFOCCVČ Beluša dostalo dotáciu z rozpočtu obce

CCVČ Beluša dostalo dotáciu z rozpočtu obce

Na Obecnom zastupiteľstve dna 24. júna 2024 vedúca Oddelenia finančného a daní Ing. Zuzana Kulichová informovala prítomných poslancov, že dňa 15.03.2024 bola obci Beluša doručená Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Beluša na rok 2024 od Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Beluša, ktorá je zriaďovateľom školského zariadenia: Cirkevné centrum voľného času Beluša. V žiadosti zriaďovateľ žiada o poskytnutie dotácie vo výške 10 000 € na energie / plyn, elektrická energia/ a vodu.

Obec Beluša na základe zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Beluša poskytne finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia vo výške 117,788 Eur / 1 dieťa / na rok 2024. Prijímateľ poskytol údaje o počte žiakov (174) podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka – deti od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Beluša, ktorí sa zúčastňujú na záujmovom vzdelávaní v sídle centra voľného času. Celková suma na mzdy a prevádzku na rok 2024 pre 174 detí predstavuje 20 495,11 Eur.

Dňa 29. apríla 2024 zasadalo Obecné zastupiteľstvo obce Beluša, ktoré prerokovalo žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša a Uznesením č. 38/24.04 odročilo žiadosť na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci požadovali predložiť podrobný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024.

Komisia finančná a správy obecného majetku prerokovala žiadosť a predložený podrobný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024 a odporúča OZ schváliť poskytnutie dotácie vo výške 10 000,00 € podľa žiadosti.

ZA bolo všetkých 12 prítomných poslancov.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...